Monday, December 31, 2012

Celebrations are heartfelt


On that special day H.E.A.R.T formula in details (both Polish and English)HEART – SERCE
By Ken Blanchard, Lois Hart, Mario Tomayo

Heartfelt (Szczery, płynący z głębi serca)
Świętowanie powinno odzwierciedlać twoją wizję, misję i wartości
Świętowanie musi być incjowane przez liderów i musi dotyczyć osiągnięć i celów organizacji
Świętowanie płynie z głębi serca
Lider jest głową świętowania
Świętowanie jest ludzkie

Entuzjastyczne
Świętowanie jest zabawą, sczęściem, które się pamięta
Korzystaj z różnego rodzaju muzyki podczas świętowania
Pokaż produkty i korzyści

All – inclusive (uwzględnij wszystkich)
Zaproś klientów i małżonków na świętowanie
Podziękuj im publiczne za to co zrobili

Recognition (uznanie)
Świętowanie uznaje wyniki i ludzi
Odnawia ducha
Zapewnij, żeby uznanie było częścią świętowania

Timely (w odpowiednim czasie)
Świętować musisz często
Doceń ludzi, którzy dobrze wykonali zadanie
Świętowanie musi nastąpić zaraz po zrealizowanu zadania/ osiągnięciu celu, który chcemy wynagrodzić


The HEART Formula
by Ken Blanchard, Lois Hart, Mario Tomayo

Heartfelt
Celebrations must reflect your vision mission and values
Celebrations must be initiated by leaders and must be based on performance and the organization’s goals
Celebrations are heartfelt
The leader is the head of celebration
Celebrations are human events

Enthusiastic
Celebrations are fun, happy and memorable
Suggest and use different kinds of music for celebrations
Show products and props

All – inclusive
Invite customers or spouses to celebrate
Thank them publicly for their part in the achievement

Recognition
Celebrations recognize work outcomes and people
They renew the spirit
Be sure you make recognition part of the celebration

Timely
Celebrations must happen frequently
Catch people doing things right
Celebrations must occur around the time of the achievement or event that deserves or needs to be recognized (as soon as possible)

Wish you all your dreams come true. Enjoy the evening today! Happy New Year! 

No comments:

Post a Comment